• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa v MŠ

 22.05.2017

Obec Ivanice

Ivanice č.56, 980 42  Rimavská Seč

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy:

Materská škola s VJM – Óvoda, Ivanice – Iványi, Ivanice č.21

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa materskej školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

- stredoškolské vzdelanie a odbor vzdelania pre vedený druh školy

- absolvovanie 1. atestácie (1.kvalifikačná skúška) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť (telesná aj duševná)

- ovládanie slovenského a maďarského jazyka

Ďalšie požiadavky:

-          znalosť príslušnej legislatívy

-          organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti

-          znalosť práce s PC

Požadované doklady /úradne overené fotokópie alebo originál/

- žiadosť o účasť na výberovom  konaní

- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia

- doklad o vykonaní 1. kvalifikačnej skúšky

- profesijný životopis

- návrh koncepcie rozvoja školy

- potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

- doklad o preukázaní bezúhonnosti  - výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

- čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 30. 06. 2017 do 12.00 hodiny na adresu s označením:

OBEC IVANICE, Ivanice č.56, 980 42  Rimavská Seč

„Neotvárať!“ – výberové konanie na obsadenia miesta riaditeľa

v MŠ v Ivaniciach

V Ivaniciach, 22. 05. 2017                                                                         Tibor Balyo

                                                                                                                      starosta obce

Aktuálne o sčítaní obyvateľov
09 / 04 / 2021

Aktuálne o sčítaní obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. V našej obci využilo túto formu sčítania 71,63% obyvateľov.


Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár