• Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

Aktuality

Oznámenie o zámere obce Ivanice predať nehnuteľný majetok

 30.05.2024

 1. Obec Ivanice so sídlom Ivanice 56, 980 42 Rimavská Seč v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ivaniciach č. 7/2024 zo dňa 30.05.2024 zverejňuje zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Ivaniciach trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 2. Predmetom prevodu - predaja je nehnuteľný majetok
 •  pozemok parc.č.KN C 120, druh zastavaná plocha, o výmere 654 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku, vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnosti je v katastri nehnuteľností zapísané na LV. Č. 59, k.ú. Ivanice
 • pozemok parc.č.KN C 121, druh záhrada, o výmere 710 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku, vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnosti je v katastri nehnuteľností zapísané na LV. Č. 59, k.ú. Ivanice
 • pozemok parc.č.KN C 122, druh záhrada, o výmere 455 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku, vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnosti je v katastri nehnuteľností zapísané na LV. Č. 59, k.ú. Ivanice
 • stavba na parc. č. KN C 120, súpisné číslo 20, druh stavby 10, popis stavby Rodinný dom, vlastnícke právo k uvedeným nehnuteľnosti je v katastri nehnuteľností zapísané na LV. Č. 89, k.ú. Ivanice

predaj uvedeným nehnuteľnostiam je v prospech kupujúceho :

Mgr. Anikó Németh, Športová 1563/12,  979 01  Rimavksá Sobota

 1. Kúpna cena za predmet prevodu bola stanovená Uznesením obecného zastupiteľstva v Ivaniciach č. 7/2024 zo dňa 30.05.2024 na sumu:
 • pozemok parc.č.KN C 120, druh zastavaná plocha, o výmere 654 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku 654 €
 • pozemok parc.č.KN C 121, druh záhrada, o výmere 710 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku 710 €
 • pozemok parc.č.KN C 122, druh záhrada, o výmere 455 m2, spoluvlastnícky podiel vo výške 2/6 pozemku 455 €
 • stavba na parc. č. KN C 120, súpisné číslo 20, druh stavby 10, popis stavby Rodinný dom,  350€

 1. Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Ivanice uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetným nehnuteľnostiam z dôvodu, že pozemky sú v spoluvlastníctve žiadateľa, ktorú chcú využívať ako záhradu a rekreačné bývanie. Stavba je  na parc. č. KN C 120, súpisné číslo 20,

Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.ivanice.sk.

 1. Doba zverejnenia: od 30.5.2024 do 15.6.2024 vrátane.
 2. Návrh na schválenie prevodu, o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov bude predložený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v mesiaci Jún 2024.

 V Ivaniciach, dňa 30.05.2024


                                                                                                 Tibor Balyo

                                                                                                starosta obce


1 2 3 4 [>]

Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár