• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Aktuality

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra

 12.04.2018

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ivanice

O B E C   I v a n i c e

Obecné zastupiteľstvo v Ivaniciach v súlade s § 18  ods. 8 písm. c) zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Ivanice

  Hlavný kontrolór bude vykonávať svoju činnosť v obci Ivaniciach s mesačným pracovným úväzkom 0,15 %

Povinné podmienky:

·         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru

·         ukončené o získanom vzdelaní Kontrolná činnosť v samospráve + min. 5 ročná prax v odbore

·         písomný súhlas kandidáta so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa §7 ods.1a2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom  vykonania voľby hlavného kontrolóra

·         úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

·         profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

·         výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

·         prax v samospráve a znalosť noriem samosprávy

 Všeobecné podmienky

·         hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1 x polročne podáva správu o svojej činnosti

·         funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

·         zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva

Vykonáva kontrolu:

·         nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických    a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

·         účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

·         príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

·         správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

·         hospodárenia s finančnými prostriedkami

·         plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce

·         dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

·         tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

·         opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

 Vypracúva odborné stanoviská:

·         k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením  obecným zastupiteľstvom

·         k možnostiam  poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

·         k výsledkom kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať

v termíne do 07. 05. 2018 do 15:00 hod. na adresu:

Obecný úrad Ivanice č. 56, 980 42

alebo osobne odovzdať na Obecnom úrade v Ivaniciach  v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanice sa uskutoční dňa 21. mája 2018

Zverejnené na webovej stránke:    www.ivanice.sk

Vyvesené na úradnej tabuli:         dňa 12. 04. 2018

Zvesené:                                               dňa

Zodpovedá: Tibor Balyo    
Aktuálne o sčítaní obyvateľov
09 / 04 / 2021

Aktuálne o sčítaní obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo k polnoci 31. marca 2021 ukončené. V našej obci využilo túto formu sčítania 71,63% obyvateľov.


Úradné hodiny

Pondelok

Hétfő :

08:00 - 12:00

Utorok

Kedd :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Streda

Szerda :

08:00 - 12:00   

13:00 - 15:00

Štvrtok

Csütörtök :

Nestránkový deň

nincs ügyfélfogadás

Piatok

Péntek :

08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár